^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin Klubu Malucha

   I. Cele.

 1. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i cnót.

   II.  Zadania.

 1. Personel Klubu Malucha pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
 2. Klub Malucha stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się
  i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

   III. Organizacja.

 1. Klub Malucha otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00.
 2. Klub Malucha działa przez cały rok, z miesięczną przerwą wakacyjną po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami.
 3. Klub Malucha umożliwia pobyt Dziecka w formie abonamentu miesięcznego lub wejście Dzieci na określone godziny. Abonament nie obejmuje wyżywienia.
 4. W ciągu roku występować będą dni, w których Klub Malucha będzie nieczynny (święta, przerwy świąteczne). Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście bądź poprzez informacje na tablicy ogłoszeń.
 5. W razie nieplanowanej nieobecności dziecka w Klubie Malucha rodzic jest zobowiązany powiadomić nauczyciela/opiekuna do 9.00.
 6. W przypadku ponad dziesięciodniowej nieobecności dziecka w Klubie Malucha, spowodowanej chorobą, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim, czesne wynosi 70% czesnego podstawowego zdeklarowanego w umowie (nieobecność dotyczy następujących po sobie kolejno dni roboczych).
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko.
 1. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje Właścicielka Klubu Malucha).
 2. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru jak najszybciej – do 60 minut. Po tym czasie personel w trosce o zdrowie Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
 3. Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni lub (osoby pisemnie przez nich upoważnione)
 4. Za nieodebranie Dziecka do godz. 16:00 obciąża się Rodziców kwotą 20 zł. za każdą rozpoczętą godzinę – płatne na bieżąco na ręce opiekunki oddającej Dziecko.
 5. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Malucha będą przekazywane na tablicy ogłoszeń.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Klubu Malucha pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.
 7. Nie podajemy Dzieciom lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii Rodziców.
 8. Klub Malucha posiada status Klubu Malucha oraz odbioru służb: sanepidu i p. poż. Klub Malucha jest prowadzony na zasadach działalności gospodarczej, jest placówką prywatną.
 9. Wyżywienie w Klubie Malucha: 
  Rodzice przynoszą posiłki (mleko, kaszki, słoiczki, napoje, posiłki w termosach) w podpisanych pojemniczkach, butelkach itp., jednocześnie dbając o świeżość i zdatność do spożycia przynoszonych posiłków. Tym samym ponoszą odpowiedzialność za przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez Rodzica nie będzie zdatny do spożycia, personel go nie poda Dziecku dbając o jego zdrowie.

   IV.  Ogólne zasady pobytu Dziecka w Klubie Malucha.

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Malucha jest: złożenie wypełnionej karty zgłoszenia Dziecka, podpisanego regulaminu, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 2. Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane Dziecko na dany rok szkolny. Opłata wpłacana jest do rąk własnych Właścicielki.

W ramach wpisowego gwarantujemy:

            - materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy
            - ręczniki jednorazowe, śliniaczki, środki czystości,
            - ubezpieczenie NNW

 1. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalana jest przez właścicielkę Klubu Malucha.
 2. Opłaty za pobyt Dziecka w Klubie Malucha należy uiszczać za dany miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu Malucha, Rodzice powinni poinformować na piśmie Właścicielkę Klubu Malucha z miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija miesięczny okres wypowiedzenia.
 5. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki Klubu Malucha. W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 6. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie Malucha.
 7. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka w Klubie Malucha (spis rzeczy otrzymuje każdy Rodzic z chwilą zapisania Dziecka do Klubu Malucha).

   V.  Postanowienia końcowe.

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Właścicielką Klubu Malucha a Rodzicem.

Regulamin Klubu Malucha u Ani do pobrania kliknij na pobierz (Word 2003)

Copyright © 2013. www.klubmaluchauani.pl Rights Reserved.